Československý hermetik Jan Kefer

PhDr. Jan Kefer byl významný český astrolog a hermetik meziválečného období. Byl také dlouholetým předsedou společnosti československých hermetiků Universalia, rovněž šéfredaktorem jejího časopis Logos. Jeho učení vychází především z tradiční rituální magie, kterou propagoval Lévi a Papus. Jeho největším zájmem byla patrně theurgie, které věnoval svá nejdůležitější díla. O Keferově nevysvětlitelných schopnostech kolují dodnes nejrozmanitější legendy. Nacisté se jej pokusili několikrát získat na svoji stranu, leč opakovaně odmítl. Zemřel v koncentračním táboře Flossenbürg. “Fanatismus jest jednou z nejnakažlivějších nemocí lidstva; podléhají mu nejen jednotlivci, ale i celé sekty a církve. A tito fanatismem stižení blázni se hádají o pravost jimi přijatých nauk, zapomínajíce ve svém šílenství jimi se říditi a využíti jejich pravého účelu.”

Jan Kefer se narodil 31. ledna roku 1906 v Novém Bydžově do měšťanské rodiny. Jeho otec pocházel z Bavorska a ve městě vlastnil parní pilu. Pozoruhodné je, že se narodil jako nevidomý, ovšem ve třech letech se jeho vrozená vada zraku upravila. Po otcově smrti, se rodina přestěhovala do Prahy. Zde mladý Jan studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči ve třídě slavného znalce mystiky Jaroslava Ovečky (1882-1953). Absolvoval noviciát premonstrátského Strahovského kláštera, z řádu však odešel a vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Pracoval jako knihovník Národního muzea v Praze, později jako knihovník Strahovského kláštera a ve Vatikánské knihovně. Byl dlouholetým sekretářem a později i předsedou společnosti československých hermetiků Universalie a redaktorem časopisu Logos. Skvěle ovládal hru na klavír, komponoval vlastní skladby, ovládal dvanáct jazyků (včetně latiny, řečtiny a arabštiny, ovládal rovněž staročeštinu), zabýval se astrologií, kabalou, magií, alchymií a theurgií (což je v podstatě božská magie – síly, které hýbají světem). Je autorem řady prací o astrologii a hermetismu. Díky svým jazykovým schopnostem, přeložil do češtiny řadu významných děl, např. Tibetskou knihu mrtvých, Knihu zasvěcení a díla o magii Eliphase Léviho (1810-1875). Sám pak napsal svazky, které byly přeloženy do mnoha světových jazyků a dnes patří již ke klasickým učebnicím – Praktická astrologie, Theurgie, Encyklopedie zapomenutého vědění a mnoho dalších.

Doktor Jan Kefer byl mimo jiné dlouholetým předsedou společnosti Universali. Toto sdružení českých hermetiků, které vzniklo v roce 1927, je doposud zakryté závojem legend a tajemství. Členové této společnosti se scházeli v populární pražské kavárně Louvre a pokoušeli se zde proniknout do oblastí, které jsou běžnému smrtelníkovi zapovězeny. Tajné vědy, okultismus, astrologie, magie, cesty do jiných duchovních světů. O nevysvětlitelných schopnostech Jana Kefera kolují dodnes nejrozmanitější legendy. Jednou prý kdosi zaklepal na jeho dveře a doktor prý poznal, kdo za dveřmi stojí. Dokonce prý věděl i to, co má dotyčný člověk na sobě. Tuto intuitivnost někteří historici a badatelé přičítají prvním rokům života v naprosté tmě.

Keferův životní styl měl ale i stinnou stránku. Neochotou marnit svůj čas ohledy k tělesné schránce, poměrně chřadl – na dobových fotografiích vidíme rozcuchaného, napůl plešatého muže se sklony k tloušťce. Dle očitých svědků neměl čas ani na jídlo a přežíval na bílém pečivu a solených burácích, kterých měl neustále plné kapsy. Jak víme z dochovaných exekučních nařízení, neváhal se kvůli vydávání svých knih ani zadlužit a obětoval své práci veškeré finance. Leč ne jen své vlastní, ale i majetek své milující ženy Dagmar Moosové. Zde je potřeba zmínit, že roku 1935 se oženil s Dagmar Moosovou, která se do něj zamilovala na jedné z jeho hermetických přednášek. Mladá rodina pak žila z Keferova muzejního platu a také z věna jeho ženy. Dagmar Keferová se po svatbě vyučila astroložkou a s pomocí horoskopů vykládala lidem budoucnost. Roku 1936 se jim narodil syn Reginald.

Dílo a práce PhDr. Jana Kefera vyvolaly v odborných kruzích pozdvižení, napříč celou Evropou. Nepřekvapí tak, že se dostalo až k Adolfu Hitlerovi, který zatoužil zlákat Kefera na svoji stranu. Bylo mu nabídnuto místo v týmu Hitlerových soukromých astrologů. Zde se patrně mělo jednat pouze o oficiální pozici, jelikož horoskopy dodávali Hitlerovi lidé méně zdatní a především vypočítaví, příkladem může být kontroverzní, prostějovský rodák, Erik Jan Hanussen (1889-1933). Kefer měl v podstatě podpořit Hitlerovu moc přes filozofické a vědecké zdůvodnění moci a Prozřetelnosti. Je známo, že němečtí nacisté využívali služeb mnoha astrologů. Mezi nimi byl jistý Švýcar jménem Karl Ernst Krafft (1900-1945), který sestavoval různé horoskopy a dokonce určoval příznivou dobu pro vojenské operace. V roce 1939 vydal Krafft příručku, ve které mimo jiné uváděl, že na základě rozsáhlých statistických výzkumů vysondoval existenci kosmických vlivů na lidské bytosti. Astrologům Krafftova typu podléhali leckteří nacističtí pohlaváři, Rudolfem Hessem počínaje a Heinrichem Himmlerem konče. Astrology však dovedl svého času umně využít i nacistický ministr propagandy Josef Goebbels. Nacističtí astrologové rozesílali články do novin po celém světě, aby připravili veřejné mínění na události, na které chce Hitler soustředit pozornost veřejnosti. Dlužno dodat, že prominentního astrologa měla v té době například také Velká Británie. Byl jím Louis de Wohl (1903-1961), který se stal dvorním astrologem různých britských zpravodajských oddělení, včetně Oddělení zvláštních operací (SOE).

Němci Keferovi nabízeli všechny různé výhody, včetně německého občanství, které ale opakovaně odmítal. I pouze z profesního hlediska, nemohl požadavkům vyhovět, aniž by si nezničil svou odbornou pověst. V roce 1938, době bezprostředního ohrožení republiky, byl Jan Kefer společně se svým blízkým spolupracovníkem z Universalie Františkem Kabelákem (1902-1969), přijat prezidentem doktorem Edvardem Benešem. Podle profesora Milana Nakonečného zprostředkovali toto setkání pražští svobodní zednáři. Kefer a Kabelák nabídli Benešovi pomoc, pomocí magie. Prezident hovořil s oběma muži něco přes třicet minut, nakonec jim poděkoval a jejích nabídku odmítl s tím, že už má svůj plán. Bylo tedy rozhodnuto podniknout akci na vlastní pěst. Celkem mělo dojít ke třem magickým evokacím, tedy k útokům na Adolfa Hitlera. Příznivci magie věří, že každý člověk má ještě svého astrálního dvojníka. Tedy jakési nehmotné, neviditelné tělo, které je nositelem vitality každého člověka. Když se tedy zaútočí na tento astrál, tak de facto postihne jeho fyzické tělo. První evokace proběhla v brdských lesích, druhý v soukromé vile v Mirošovicích u Prahy. Třetí se konala až v roce 1941, o tom ale později.

Dne 15. března 1939 obsazuje Wehrmacht Čechy a Moravu. Už od prvních dnů protektorátu se doktor Kefer dostává do zorného úhlu pozornosti gestapa a hlavně nacistické tajné služby SD (Sicherheitsdienst). I v této napjaté době, Kefer vystupoval ve vlasteneckých přednáškách proti nacismu. Jak již bylo řečeno, dne 13. dubna roku 1941, v pět hodin ráno, uskutečnil doktor Jan Kefer se svými přáteli třetí magickou operaci, jejímž cílem měl být právě Adolf Hitler. Něco se ale nezdařilo a doktora Kefera měl zasáhnout, blíže nespecifikovaný, zpětný magický náraz. O necelé dva měsíce později, dne 18. června 1941, přicházejí do jeho bytu v pražské Švandově ulici příslušníci pražského gestapa. Doktor Kefer (v té době byl ženatý a měl pětiletého syna) je zatčen. Nacisté měli při zatýkání mimořádný zájem o jeho archiv a ještě více o jeho okultní a hermetickou knihovnu. V doprovodu gestapa si Keferovu pracovnu pozorně prohlédl i záhadný muž, který osobně zabavil a odnesl některé cenné spisy. Následně je pracovna zapečetěna a Kefer odvezen.

Zatčení Jana Kefera zřejmě bezprostředně souviselo s velkou razií nacistů proti okultistům. Příčinou se stala dodnes záhadná událost z 10. Května 1941, kdy druhý muž v nacistické straně a známý příznivec okultních věd Rudolf Hess uletěl do Velké Británie. Byl to skandál a nacisté brzy přišli s prohlášením, že Rudolf Hess byl nejenom vyšinutý, ale především podléhal zhoubnému vlivu astrologů, jasnovidců a okultistů. Začala velká razie, kdy byly zakázány veškeré produkce, které obsahovaly esoteriku či magické prvky. Zatčen a zlikvidován byl dokonce i zmíněný astrolog Karl Ernst Krafft. Doktor Jan Kefer byl krátce vězněn na pankrácké věznici, kde byl patrně podroben výslechu, a následně byl převezen do koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Kefer byl nucen pracovat v pověstném kamenolomu a vláčet po strmém schodišti těžké balvany. Hodně zeslábl a prudce se mu zhoršila jeho cukrovka. Jednoho dne se snažil vzít lehčí balvan. Zpozoroval jej však horlivý dozorce, surově a dlouho pak Kefera bil. S pomocí spoluvězňů se ještě dovlekl do tábora. Věděl, že brzy zemře. Tak se i stalo dne 3. prosince roku 1941, ve Flossenbürgu, ve věku pouhých pětatřiceti let. Záhy poté podlehla následkům psychických útrap, ve věku pouhých 26 let, i jeho žena Dagmar a syna Reginalda se ujali prarodiče. Za svoji činnost zaplatili životem i mnozí Keferovi přátelé ze společnosti Universalia, kteří se od počátku postavili proti nacismu s tím, co uměli a čemu rozuměli. V souvislosti s Keferovou odbojovou činností, jakkoliv se její podoba může zdát zvláštní, udělil po válce prezident Edvard Beneš Janu Keferovi in memoriam vyznamenání – Československý válečný kříž. Po Sametové revoluci začal opět vycházet časopis LOGOS. Dne 25. října roku 2012, v ulici Pavla Švandy ze Semčic, jeho posledním bydlišti, byla odhalena pamětní deska připomínající jeho mimořádný přínos i oběť.

Zdroj obrázku Národní muzeum

Svatba Jana Kefera a Dagmar Moosové v roce 1935
Dr. Jan Kefer: Syntetická magie. Sešitová knihovna „Spektrum“, Universalia – společnost čsl. hermetiků, 1933 – 1936. Obr. na titulu: František Drtikol 1931 |

Napsat komentář